arrow_right
Select a news category
December 27, 2023

Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć o ADR w Transporcie Międzynarodowym

Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć o ADR w Transporcie Międzynarodowym
ADR, czyli "Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych," stanowi fundament regulacji dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Wywodzi się z francuskiego "Accord Européen Relatif au Transport international des marchandises dangereuses par route" i zostało przyjęte po raz pierwszy w Genewie w 1957 roku. Obecnie wszystkie państwa członkowskie UE są sygnatariuszami ADR, co czyni te przepisy obowiązującymi w prawie krajowym.

Kluczowe Elementy ADR

Przepisy ADR składają się z dwóch tomów, łącznie obejmujących dziewięć rozdziałów regulujących międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych:
Te zasady regulują klasyfikację, pakowanie, etykietowanie, oraz inne aspekty związane z bezpiecznym transportem towarów niebezpiecznych drogą lądową.

Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

ADR jest kluczowym dokumentem dla wszystkich przewoźników towarów niebezpiecznych. Wymaga przeszkolenia w zakresie obchodzenia się z takimi towarami i certyfikatu ADR, który muszą posiadać kierowcy transportujący towary niebezpieczne. Certyfikat ADR uzyskuje się po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu teoretycznego, który należy odnawiać co pięć lat wraz ze szkoleniem odświeżającym i egzaminem.
ADR określa także wymagania dotyczące wiedzy i kompetencji wszystkich osób związanych z transportem i obsługą towarów niebezpiecznych, włączając w to doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w firmach logistycznych.

Rejestracja Pojazdów zgodnie z ADR

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych muszą również spełniać normy homologacji ADR, które zależą od rodzaju przewożonych towarów. Proces rejestracji pojazdów w ramach ADR jest okresowo odnawiany podczas przeglądów technicznych i specjalnych kontroli, które muszą być przeprowadzane przez wyznaczone organy kontrolne.
ADR jest niezwykle istotnym dokumentem dla wszystkich związanych z międzynarodowym przewozem towarów niebezpiecznych, wprowadzając szereg restrykcyjnych regulacji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
whatsapp_news telegram_news facebook_news instagram_news X(twitter)_news
Back to home page